ฟรี
  • โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
    หมู่ 2 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายฝน ยงบุตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
2 นายชัยวัฒน์ ญาณสว่าง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
3 นางสาวแสงอาภา ดิษสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
4 นางสาวจิรภา มาอินทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ